0944 - 111 - 660

0948 - 401 - 818

 

info@elektrony.sk

Váš košík je prázdny

Dobrý a kvalitný olej = základ celkovej oživotnosti motora

Kvalita motorového oleja je jedným z určujúcim parametrov nielen pre spoľahlivosť prevádzky vozidla, ale taktiež aj pre celkovú životnosť motora. Kvalita si vyžaduje nielen jeho vývoj, ale aj dobré technické, výskumné a finančné možnosti, ale hlavne značné skúsenosti.

Kvalitný olej by mal ochrániť náš motor za každých podmienok, v horúcom, studenom, drsnom, prašnom alebo bahnitom prostredí, v ktorom ho používame, a to bez ohľadu na rozsah, v akom motor používame.

Pred čím všetkých chráni kvalitný olej? 

1. pred kyselinami - chráni pred koróziou spôsobenou kyselinami vznikajúcimi pri horení paliva
2. pred usadeninami - udržiava motor čistý, aby bolo možné dosiahnuť jeho optimálny výkon a dlhú životnosť
3. pred opotrebovaním - zabraňuje vzájomnému kontaktu povrchov pohybujúcich sa kovových častí motora, a tým umožňuje dosiahnuť dlhšiu životnosť motora.

V dnešnej ponuke na trhu sú mazivá pre akékoľvek aplikácie, od základných minerálnych olejov pre bežné aplikácie až po špičkové, plne syntetické mazivá pre najmodernejšie motory spĺňajúce požiadavky dopravného priemyslu súšasnosti i v budúcnosti.

 

viskozitaAko si vybrať správny motorový olej?
1. Prvou zásadou pri výbere motorového oleja je riadiť sa pokynmi výrobcu automobilu, ktoré nájdete v príručke vo vozidle. Výrobca motora (vozidla) môže najlepšie povedať, ktorý olej možno použiť. Výrobcovia motorov (vozidiel) odporúčajú použitie olejov podľa výkonnostnej špecifikácie (napr. API SH / CD, ACEA A3, VW 505.00, MB 229.1) a viskozitné špecifikácie SAE (napr. 15W-40, 10W-40). Ak nemáte príručku k vozidlu, môžete sa kontaktovať na našu poradňu na www.elektrony.sk

 2.  Ak má daný olej, pre ktorý ste sa rozhodli, predpísané výkonnostné a viskozitné hodnoty (alebo vyššie), ktoré predpisuje výrobca motora, je možné ho použiť. 

3. Ak ste sa rozhodli vymeniť olej s nízkou výkonnostnou špecifikáciou (M5AD, M6AD), za nový olej s vysokou výkonnosťou, je potrebné skrátiť pri prvom použití výmennú dobu (dôjde k vymytiu usadenín).

4. Nemiešajte minerálne oleje (SAE 15W-40, 15W-50, 20W-30, 40) s olejmi syntetickými (SAE 0W a 5W-30, 40, 50).

5. Treba si uvedomiť si, že intervaly výmeny oleja uvádzané výrobcami automobilov sú iba orientačné hodnoty, platné za priaznivých jazdných podmienok.

6. Na území EÚ si autorizované servisy nemôžu dovoliť, aby pri záručnej prehliadke neprijímali od majiteľa auta motorový olej, ktorý je v originálnom balení s vyhovujúcimi parametrami určenými v knihe pre vlastníka automobilu. Takýmto správaním by išli proti konkurenčným pravidlám EÚ, za čo by im mohla byť uložená vysoká pokuta.

 

otazka Čo by ste mali vedieť o motorových olejoch?

Aký je rozdiel medzi syntetickým a minerálnym olejom?
 Syntetické motorové oleje sú tvorené molekulami, ktoré boli vytvorené zložitými – priamo riadenými chemickými procesmi, čím umožňujú vyšší výkon pri extrémnych teplotách, tlakoch a maximálnom zaťažení. Minerálne oleje sú zložené z molekúl obsiahnutých v rope, ktoré sú separované destilačným procesom v rafinérii. Syntetické motorové oleje sú odolnejšie voči extrémnemu zaťaženiu, majú dlhšiu životnosť, lepšie a dlhšie ochraňujú motor.

Čo je to viskozita?
 Viskóznou možno nazvať kvapalinu, ktorá je relatívne vysoko odolná proti tečeniu. Ako príklad môžeme poukázať na vodu, ktorá má v porovnaní s medom nízku viskozitu, čiže v tomto prípade má med vyššiu viskozitu ako voda pri rovnakej teplote.  Mazivá výnimočnej kvality ako sú motorové oleje radu Shell Helix si dlhodobo zachovávajú stabilnú viskozitu pri rôznych teplotách a v rôznych, aj extrémnych podmienkach používania, čím veľmi dobre a dlhodobo chránia a posilňujú motor auta.

SAE (napr. SAE 5W-40) určuje, aký hustý je olej, alebo aká je jeho viskozitná trieda. Čím vyššia je klasifikácia SAE oleja, tým vyššia je jeho viskozita pri100°C. Viskozita pri100°C je meradlom prípustného zaťaženia oleja, resp. jeho schopnosti chrániť motor počas prevádzky, zatiaľ čo viskozita pri nízkych teplotách (číslo W, W = winter - zima) charakterizuje vlastnosti oleja pri nízkych teplotách. SAE 5W-40 je multiviskozitný olej, čo znamená, že zabezpečuje dobré štartovanie pri nízkych teplotách a súčasne udržiava mazací film pri vysokých teplotách motora.

 

Aký je to viacstupňový motorový olej?
 Viacstupňovými sa nazývajú motorové oleje, ktoré sú schopné udržať si svoju výkonnosť pri nízkych i vysokých teplotách. Definované sú dvoma číslami. Prvé (písmeno W) označuje viskozitu motorových olejov pri nízkych / zimných teplotách. Druhé, vyššie číslo označuje viskozitu motorových olejov pri vyšších / letných teplotách. Viacstupňové oleje minimalizujú rozdiely vo viskozite pri rôznych teplotách.

 

Čo sú to prísady a prečo sa používajú?
 Prísady sú chemické látky, ktorých pridanie do základového oleja zlepšuje výkonnosť motorových olejov, spomaľuje ich starnutie a znehodnocovanie, čím umožňujú olejom bezpečne a spoľahlivo zabezpečovať všetky požiadavky moderných motorov.

Máte  veľmi vysokú spotrebu oleja. Prečo?
 Najlepšie bude, keď si dáte skontrolovať auto s pohľadu na druh motora, vek a jazdné podmienky, ktorým bolo vystavené a to v odbornom servise. Poruchy môžu byť spôsobené netesnosťou spojov alebo tesnení, opotrebovaním piestov alebo valcov, alebo usadeninami, ktoré obmedzujú mazanie niektorých povrchov.

 

Čo znamená  farba oleja?
 Farba motorového oleja nemá špecifický význam, ale závisí od viacerých faktorov, ako je proces rafinácie a druh základového oleja, prísad a od použitej ropy. Olej môže používaním tmavnúť, lebo obsahuje viacero drobných častíc (nečistôt). Kvalitný motorový olej totiž čistí motor od usadenín, ktoré sa vytvárajú spaľovaním pri vysokej teplote, pričom udržuje tieto častice rozptýlené v sebe, aby zabránil ich usadzovaniu na povrchu motora.

 

Čo znamenajú klasifikácie a špecifikácie na zadnej strane obalu?
 Použitie a kvalita motorových olejov je rôzna. Podaktoré sú určené len pre určité motory, zatiaľ čo iné sa môžu používať len v určitom počasí. Aj dva motorové oleje určené pre ten istý druh motora a rovnaké poveternostné podmienky môžu mať výrazne odlišné úrovne výkonnosti. Práve preto sa na opis výkonnosti a použitia motorového oleja používajú univerzálne kritériá.


Základnú klasifikáciu olejov určujú tieto orgány:
 Society of Automotive Engineers (SAE) - definuje motorový olej podľa jeho viskozity. Motorový olej môže byť jednostupňový alebo viacstupňový, čo závisí od jeho viskozity pri rôznych teplotách.


American Petroleum Institute (API) - klasifikuje motorové oleje podľa ich schopnosti chrániť motor. Písmeno S je používané pri benzínových motoroch a písmeno C pri dieselových motoroch. Písmeno, ktoré nasleduje za S alebo C označuje stupeň výkonnosti a ochrany, pričom A predstavuje najnižšiu a X najvyššiu hodnotu. Niektoré motorové oleje sa dokonca môžu používať v benzínových i dieselových motoroch, takže ich klasifikácia sa uvádza ako SL/CF alebo CF-4/SL.

 

 

 

Skratky a ich význam


o API (American Petroleum Institute) - Americký ropný inštitút. Špecifikuje niektoré medzinárodne používané kvalitatívne charakteristiky mazív. Tieto normy sú však najväčšmi využívané na americkom kontinente a majú pre americký trh zásadný význam. (Normy podľa API, napr. API SM/CF).

 

ACEA (European Automobile Manufacturers Association) - Európske združenie výrobcov automobilov. Špecifikuje niektoré medzinárodne používané kvalitatívne charakteristiky mazív. Tieto normy sú hlavne využívané v Európe a pre náš trh majú zásadný význam. (Normy podľa ACEA, napr. ACEA A3/B4).

SAE (Society of Automotive Engineers) - Združenie odborníkov v automobilovom priemysle. Špecifikuje niektoré medzinárodne používané kvalitatívne charakteristiky mazív - napríklad viskozitné triedy: SAE 5W-40.

DIN - Nemecká priemyselná norma.

STN - Slovenská technická norma.

 

oilZákladný olej (základový olej) - Je to základná zložka motorového oleja. Získava sa spracovaním ropy a zabezpečuje niektoré kvalitatívne charakteristiky motorového oleja. Spolu s pridanými aditívnymi prísadami tvorí finálny produkt.

 

 Aditívna zložka  - Je tvorená zmesou aditivačných látok, ktoré slúžia na zabezpečenie alebo zlepšenie vlastností olejov. Aditíva sú vyrábané osobitne a v procese výroby motorového oleja sa zmiešavajú so základným olejom.

Detergent (detergentná prísada) - Je súčasťou zmesi aditív v olejoch. Zabezpečuje rozpúšťanie a uvoľňovanie usadenín z povrchu mazaných častí.

Dispergátor (disperzant, disperzná prísada) - Je súčasťou zmesi aditív v olejoch. Zabezpečuje, aby uvoľnené nečistoty zostali v oleji voľné, zabraňuje ich zhlukovaniu a opätovnému usádzaniu v mazacom systéme.

 

Syntetický motorový olej - Je motorový olej so synteticky získaným základným olejom.

 


Minerálny motorový olej -  Je motorový olej s minerálnym základným olejom.

 

imgresViskozita - Je to vnútorný odpor oleja (kvapaliny), ktorý kladie voči tečeniu. Viskozita úzko súvisí s  hustotou. Oleje, ktoré majú nižšie hodnoty viskozity sú tekutejšie (redšie), nakoľko majú menší vnútorný odpor voči tečeniu. Vyššie hodnoty viskozity olejov (hustejšie oleje), naopak, znamenajú vyšší odpor voči tečeniu oleja, čím je ich tok pomalší. Viskozita oleja je závislá na teplote a má priamy vplyv na mazacie schopnosti v rôznych teplotných pásmach. Rozoznávame viacero typov viskozít (kinematická, dynamická, HTHS), pričom existuje niekoľko rôznych spôsobov na ich meranie.

VI (Viscosity Index) - Viskozitný index.

 

Vyjadruje závislosť viskozity na teplote. Čím menšia je zmena viskozity v dôsledku zmeny teploty, tým vyšší je viskozitný index. Pre bežného motoristu je podstatné, aby bola zmena viskozity v dôsledku zmeny teploty čo najmenšia a teda aby bol viskozitný index čo najvyšší.

HTHS (High Temperature, High Shear) - Vysoká teplota, veľké strihové napätie. HTHS je označenie vysoko teplotnej viskozity, ktorá určuje mazacie schopnosti oleja pri vysokých teplotách. Meria sa pri 150°C a vysokom strihovom namáhaní. HTHS viskozita má súvislosť s hrúbkou mazacieho filmu. Čím je hodnota HTHS vyššia, tým tvorí olej hrubší (nemusí však byť pevnejší) mazací film. V prípade veľmi nízkej hodnoty HTHS môže dôjsť k roztrhnutiu ochranného mazacieho filmu. Nižšie hodnoty HTHS zväčša znamenajú úsporu paliva a oleje s takýmito hodnotami sa nazývajú ľahkobežné oleje.

HTHS je súčasťou všetkých výkonnostných charakteristík motorových olejov.

TWC (Three Way Catalyst) - Trojcestný katalyzátor.

DPF (Diesel Particulate Filter) - Filter pevných častíc v moderných naftových motoroch.

SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) - Sulfátový popol, fosfor a síra. V niektorých moderných motoroch, najmä v naftových motoroch využívajúcich systém čistenia výfukových plynov DPF sa vyžaduje použitie motorových olejov so zníženým obsahom častíc SAPS. Obsah SAPS častíc je súčasťou výkonnostnej špecifikácie.

Glykol - Chemická zlúčenina. Glykol býva väčšinou súčasťou chladiacich kvapalín. V niektorých prípadoch sa glykol dostáva do motorového oleja (napr. cez poškodené tesnenie hlavy valcov) a spôsobuje postupné znehodnotenie všetkých vlastností oleja a napokon jeho úplnú degradáciu. Pokiaľ sa tento stav nerieši, dôjde k zadretiu motora.

Bod tuhnutia (Pourpoint) - Najnižšia teplota oleja, pri ktorej sa nachádza ešte v tekutom stave.

Bod vzplanutia, zápalný bod (Flash Point) - Teplota oleja, pri ktorej sa uvoľňované plyny zapália otvoreným plameňom - dôjde k vznieteniu oleja. Meria sa metódou COC (clevelandská otvorená miska) alebo metódou PMCC (otvorená miska Pensky-Martens).

 

Tribológia - Je to náuka zaoberajúca sa výskumom trenia a opotrebenia povrchu látok.

 

Tribotechnika - Tvorí praktickú časť vednej tribológie. Využíva tribologické poznatky v praxi. Zaoberá sa najmä mazaním, opotrebením a trením, pričom skúma ich vzájomné vzťahy.